Statuten

Statuten LVSV Nationaal

Statuten Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven

Deze statuten werden aangenomen op de Algemene Vergadering te Leuven op 12 mei 2009 en vervangen alle voorgaande statutaire bepalingen.

TITEL I BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

Art. 1 De vereniging draagt als naam ‘Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven’. In haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting ‘LVSV Leuven’. Zij bestaat voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden. Zij staat los en onafhankelijk van welke organisatie, partij of vereniging ook. Teneinde haar onafhankelijkheid te bewaren, weigert zij consequent elke overheidssubsidie.


Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd in Leuven op een plaats bepaald door de Raad van Bestuur, waarnaar alle correspondentie geldig wordt verricht.

Art. 3 De vereniging heeft tot doel het liberale gedachtegoed uit te dragen en alle Leuvense studenten te verenigen, die consequent en kritisch de liberale ideologie verdedigen. Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

Art. 4 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten worden bij éénparigheid van alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering waar minstens drie vierden van de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn.

Art. 5 Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen.

Art. 6 Contacten met de andere lokale afdelingen van het ‘Liberaal Vlaams Studentenverbond’ verlopen via de feitelijke vereniging ‘Liberaal Vlaams Studentenverbond Nationaal’, met als zetel de plaats bepaald door de Raad van Bestuur van deze vereniging. Deze overkoepelende organisatie heeft echter geen enkele beslissingsmacht aangaande aangelegenheden van het ‘Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven’.

TITEL II LEDEN

Art. 7 De vereniging telt steeds minstens 3 leden. Indien het aantal daalt tot minder dan 3 wordt de vereniging ontbonden. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood.


Art. 8 Om lid te zijn van de vereniging moet men:

— de principes van het liberalisme onderschrijven.

— het jaarlijkse lidgeld betalen.

Art. 9 Voor eventuele ereleden gelden de bepalingen van artikel 8. Hun lidgeld kan verschillen van dat van gewone leden. De ereleden genieten dezelfde rechten en plichten als de leden.


Art. 10 De Raad van Bestuur bepaalt de lidmaatschapsbijdrage.


Art. 11 Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging ontslag nemen. Dat ontslag wordt aan een lid van de Raad van Bestuur gemeld.


Art. 12 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

TITEL III DE ORGANEN VAN DE VERENIGING


Art. 13 De organen van de vereniging zijn: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.


Art. 14 De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden en ereleden.


Art. 15 De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door de Voorzitter. De uitnodiging hiervoor wordt uiterlijk veertien dagen op voorhand verstuurd. Zij zal de agenda, plaats, datum en uur vermelden. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen door de Raad van Bestuur of op verzoek van een vijfde der leden en moet dan binnen de maand plaatsvinden. De Raad van Bestuur moet elk agendavoorstel opnemen op verzoek van twee leden.


Art. 16 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, behalve wanneer de statuten een bijzondere meerderheid voorzien. Leden van de Raad van Bestuur kunnen stemmen per schriftelijke en ondertekende volmacht. Deze statuten kunnen enkel gewijzigd worden met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Bestuur en van de leden van de Algemene Vergadering.

Art. 17 De Algemene Vergadering keurt het financieel, politiek en administratief verslag goed en wijzigt de statuten. De Algemene Vergadering kiest bij geheime stemming de Voorzitter en de Ondervoorzitter, uit de leden van de Raad van Bestuur, die zich samen kandidaat stellen. De Raad van Bestuur kan bij unanimiteit beslissen om enkel de Voorzitter rechtstreeks te laten verkiezen.

Art. 18 De kandidaatstelling wordt opengesteld door de Voorzitter ten laatste eenentwintig dagen voor de Algemene Vergadering voor een termijn van minstens vier tot maximum tien dagen. De kandidaatstelling wordt verstuurd naar de Raad van Bestuur.

Art. 19 Indien er twee kandidatenduo’s zijn verloopt de stemprocedure als volgt: elk lid kan ofwel één stem, ofwel twee stemmen ofwel beide uitbrengen. Het kandidatenduo van zijn voorkeur krijgt twee stemmen en eventueel krijgt het andere kandidatenduo één stem. Uiteraard staat het elk lid vrij zich te onthouden van de stemming. Bij staking van stemmen wordt er een nieuwe stemronde georganiseerd tot er een
meerderheid is.

Art. 20 Indien er meer dan twee kandidatenduo’s zijn verloopt de stemprocedure analoog, in twee rondes.

Art. 21 De Voorzitter benoemt de leden van de Raad van Bestuur, uit de personen die lid zijn van de vereniging. Hij benoemt minstens een secretaris en een penningmeester. Hij behoudt te allen tijde het recht om leden van de Raad van Bestuur te ontslaan mits motivering.

Art. 22 Na samenstelling van de Raad van Bestuur neemt dit orgaan alle beslissingen collegiaal. De Raad van Bestuur is bevoegd voor de dagelijkse werking.

Art. 23 De uitnodigingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden uiterlijk tien dagen bij voorbaat verstuurd en vermelden de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden plaats op bijeenroeping door de Voorzitter. De Voorzitter is ertoe gehouden de vergadering minstens drie maal per academiejaar bijeen te roepen.

Art. 24 Van elke vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden notulen opgesteld, die door de secretaris bijgehouden worden. Eenieder kan daarvan kosteloos inzage nemen. Op de eerstvolgende vergadering dienen deze notulen te worden goedgekeurd.

Art. 25 De Raad van Bestuur heeft residuaire bevoegdheid.

Art. 26 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter of diens lasthebber na consultatie van de Raad van Bestuur. Handelingen van dagelijks bestuur kunnen door de Voorzitter of diens lasthebber verricht worden zonder voorafgaande consultatie van de Raad van Bestuur.

Art. 27 Leden van de Raad van Bestuur met een welomschreven functie hebben een volmacht om de handelingen te stellen die in het kader van de uitoefening van hun functie nodig zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen bepaald door de Raad van Bestuur.

TITEL IV DIVERSE BEPALINGEN

Art. 28 De Raad van Bestuur kan een lid uit de vereniging uitsluiten. Hiervoor is een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.


Art. 29 Alle vergaderingen van de vereniging zijn openbaar, tenzij meer dan de helft van de aanwezige stemgerechtigden daar anders over beslist.


Art. 30 Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Bestuur en van de leden van een buitengewone Algemene Vergadering. Deze beslissing kan enkel genomen worden indien twee derde van de leden aanwezig zijn.


Art. 31 Deze statuten worden openbaar gemaakt.